Hide menu
This page is not available in English.
This page is part of the course information of a discontinued course. It is kept for historical reasons only.

TSDT06 Signal theory

Precisering av kursmål

Innehåll

Allmänt

Ett krav som ställs på examinationer i samband med anpassningen av våra kurser till Bolognaprocessen är att det i studiehandbokens kursplaner ska finnas en målbeskrivning med ett fåtal mål och att det ska vara klart hur examinationen testar dessa mål. Vid varje examinationstillfälle måste alla mål examineras. En följd av detta är att nämnda målbeskrivning blir ganska allmänt hållen, och att dessa mål snarare motsvarar rubriker i en mer traditionell målbeskrivning.

Här följer därför en precisering av dessa mål, grupperade efter i vilket examinationsmoment dessa mål behandlas.

TEN1: Skriftlig tentamen

Den inledande uppgiften

Denna uppgift testar grundläggande kunskaper och färdigheter. För att kunna bli godkänd på tentan krävs därför att denna uppgift behandlats korrekt i sin helhet. Följande delmål examineras med denna uppgift med tre deluppgifter, en för vardera delmål, med stickprov inom delmålet.

 • Studenten ska med egna ord tydligt kunna definiera centrala begrepp rörande stokastiska processer.
  Följande begrepp kan behandlas här: Stokastisk process, ensemblemedelvärde, strikt och svag stationaritet, exakt predikterbar process, gaussprocess, vitt brus, alltsammans såväl för tidskontinuerliga som tidsdiskreta processer.
 • Studenten ska med säkerhet kunna utföra standardmässiga beräkningar rörande stokastiska processer, t.ex. LTI-filtrering (såväl tidskontinuerligt som tidsdiskret), sampling och pulsamplitudmodulering.
  Detta handlar alltså om linjära operationer. Målet examineras med en tillrättalagd uppgift som behandlar ett av exemplen i målet. Det handlar om att kunna hantera samband mellan spektraltätheter för inprocess och utprocess.
 • Studenten ska med säkerhet kunna utföra standardmässiga beräkningar för stokastiska processer som utsätts för vissa momentana olinjäriteter som är vanligt förekommande i telekommunikationssammanhang, speciellt likformig kvantisering och monomiella olinjäriteter av låga gradtal.
  Detta handlar alltså om olinjära operationer. Målet examineras med en tillrättalagd uppgift som behandlar ett av exemplen i målet. Det handlar om att kunna hantera samband mellan AKFer för kvadrering och "kubering", samt distorsionsberäkning vid kvantisering av en stokastisk variabel.

Se även:

Övriga tentauppgifter

Uppgifterna nummer två till fem på tentorna examinerar följande mål.

 • Studenten ska med viss säkerhet kunna lösa problem som kräver integration av kunskaper från de olika delarna i kursen.
  Här hittar du traditionella tentauppgifter. Detta är det största av målen, och bör relateras till kursinnehållet, dock inte estimeringspunkten och fallstudien:
  • Tidskontinuerliga och tidsdiskreta stokastiska processer: Fördelningsfunktion, täthetsfunktion, väntevärden, ensembleväntevärden, autokorrelationsfunktion, korskorrelationsfunktion, spektraltäthet, stationariet, ergodicitet. Speciellt gaussprocesser och vita processer.
  • LTI-filtrering av stokastiska processer: Samband mellan statistiska egenskaper hos inprocess och utprocess. Speciellt signalanpassade filter och vitt gaussiskt brus som insignal.
  • Amplitudmodulation av stokastiska processer: Samband mellan statistiska egenskaper hos inprocess och utprocess. Speciellt vitt gaussiskt brus som insignal.
  • Icke-linjära momentana system: Kvantisering och monomiella olinjäriteter. Samband mellan statistiska egenskaper hos inprocess och utprocess. Speciellt gaussprocesser som insignal.
  • Omvandling mellan tidskontinuerliga och tidsdiskreta stokastiska processer: Sampling och pulsamplitudmodulering, samplingsteoremet, rekonstruktion och rekonstruktionsfel.
  • Fallstudie: Rekonstruktion i CD-spelare.
  • Estimering: Skattning av väntevärden, autokorrelationsfunktion och spektraltäthet.
  Här förväntas du hantera problem som kan inkorporera flera olika delar av kursen. Se gamla tentor för exempel på hur dessa uppgifter kan se ut. Dessa fyra uppgifter poängbedöms med max fem poäng per uppgift, alltså totalt max 20 poäng. Poängkrav för olika betyg:
  • Betyg 3: 8 poäng.
  • Betyg 4: 12 poäng.
  • Betyg 5: 16 poäng.
Möjlighet att komplettera

Detta infördes i samband med rättningen av tentan 2007-03-09.

Reglerna kring den inledande uppgiften, att den måste behandlas korrekt i sin helhet för att kunna bli godkänd, kan tyckas en aning hård. Av den anledningen tillämpas följande. Om du har missat en av de tre deluppgifterna på den inledande uppgiften, och om du på de poängbedömda uppgifterna har fått ihop tillräckligt många poäng för att få godkänt, så erbjuds du möjlighet att komplettera den missade deluppgiften genom att göra en ny sådan deluppgift. Du kompletterar alltså precis det delmål som du missat.

Denna komplettering sker i så fall på examinators kontor på en tidpunkt som du och examinator kommer överens om, men måste genomföras innan nästa tentatillfälle.

LAB1: Labprojektet

Labprojektet innehåller tre delstudier, som alla handlar om att estimera AKF och spektraltäthet för processer. Detta examineras baserat på en rapport. Denna del av kursen examinerar följande mål.

 • Studenten ska kunna estimera autokorrelationsfunktion och spektraltäthet för en stokastisk process baserat på en realisering av densamma, samt klart och logiskt kunna redogöra för dessa estimeringar och slutsatser som kan dras ur dem.
  Rapporten ska alltså redogöra för de mätningar ni gjort, och estimeringar baserade på dessa mätningar. Ni ska också kunna dra slutsatser från mätningarna, t.ex.\ om huruvida ett system är ett LTI-system eller inte.
 • Studenten ska med adekvat terminologi, väl strukturerat och logiskt sammanhängande, kunna redogöra för samband mellan olika begrepp i kursen.
  Detta handlar egentligen om jämförelser mellan era estimeringar och teoretisk analys av motsvarande situationer, exempelvis härledande av spektraltätheten för en amplitudmodulerad signal.

Page responsible: Mikael Olofsson
Last updated: 2016 02 23   19:13