Hide menu
This page is not available in English.
This page is part of the course information of a discontinued course. It is kept for historical reasons only.

TSDT06 Signal theory

Kursprogram våren 2007

Contents

       

Separate pages

Allmänt         Allmänt
Omfattning         Omfattning
Lärare och övrig personal         Lärare och övrig personal
Kurslitteratur         Kurslitteratur
Examination         Examination
Föreläsningar         Föreläsningar
Lektioner         Lektioner

1. Allmänt

TSDT06 Signalteori är en grundkurs i signalbehandling som behandlar både tidskontinuerliga och tidsdiskreta signaler av såväl deterministisk som stokastisk natur med tonvikten på de stokastiska signalerna. De signalbehandlande systemen är vanligen linjära, men ett mindre avsnitt om olinjära system ingår. Av särskilt intresse är omvandlingar mellan tidskontinuerliga och tidsdiskreta signaler. Skattning av spektraltätheter med hjälp av fouriermetoder ingår som ett mindre moment i kursen och i detta sammanhang kommer även användingen av DFT in. Signalteori är en bas för vidare studier inom signalbehandling, t.ex. tele(data)kommunikation, bildbehandling, reglerteknik etc.

För dig som läser en papperskopia av detta kursprogram:
Mer information finns även att läsa på kursens websida: //www.commsys.isy.liu.se/TSDT06. Bland annat finns detta kursprogram där.

2. Omfattning

Föreläsningar: 8 × 2 h = 16 h
Lektioner: 8 × 2 h = 16 h
Laborationer: 4 + 2 h = 6 h

3. Lärare och övrig personal

Under våren 2006 arbetar följande personer med kursen.

Föreläsare & examinator: <Unknown username: mikael>
mikael@isy.liu.se
tel. 281343
Lektioner & laborationer Andreas Fältskog
andfa970

Dessa personer står att finna i hus B, en trappa upp, i korridor A, mellan ingångarna 27 och 29.

4. Kurslitteratur

Huvudmaterialet är följande, och det finns att köpa på Bokakademin.

 • Ulf Henriksson & Anders Lindman: Signalteori, 1999.
 • -: Signalteori exempelsamling, 1997.
 • Ulf Henriksson & Anders Lindman: Formelsamling i Signalteori, 1993.

Följande kompletterande material ingår också, och det hämtar du här genom att följa länkarna.

5. Examination

Examinationen består av två delar, som rapporteras var för sig till LADOK:

 • TEN1 (2 p), som är en traditionell skriftlig tenta, och
 • LAB1 (1 p), som består av tre labuppgifter som ska rapporteras.

För närmare info om kopplingen mellan examinationen och kursens mål, se följande sida.

5.1 Tentamen (TEN1)

Tentan är en skriftlig tenta som består av två delar. Först en uppgift med några enkla deluppgifter som examinerar delmålen

 • med egna ord tydligt kunna definiera centrala begrepp rörande stokastiska processer.
 • med säkerhet kunna utföra standardmässiga beräkningar rörande stokastiska processer, t.ex. LTI-filtrering (såväl tidskontinuerligt som tidsdiskret), sampling och pulsamplitudmodulering.
 • med säkerhet kunna utföra standardmässiga beräkningar för stokastiska processer som utsätts för vissa momentana olinjäriteter som är vanligt förekommande i telekommunikationssammanhang, speciellt likformig kvantisering och monomiella olinjäriteter av låga gradtal.

Denna uppgift måste lösas korrekt för att kunna bli godkänd på tentan.

Därpå följer fyra uppgifter som poängbedöms. De uppgifterna examinerar målet

 • med viss säkerhet kunna lösa problem som kräver integration av kunskaper från de olika delarna i kursen.

Dessa uppgifters svårighetsgrad är som de mer omfattande uppgifterna i övningshäftet. Uppgifterna bedöms med upp till 5 poäng per uppgift, alltså totalt max 20 poäng. Betygskrav:

 • Betyg 3: 8 poäng
 • Betyg 4: 12 poäng
 • Betyg 5: 16 poäng

Betyget på tentan blir också slutbetyg på kursen då båda kursdelarna är avklarade.

Tillåtna hjälpmedel på tentorna är följande:

 • Henriksson & Lindman: Formelsamling i signalteori,
 • Söderkvist: Formler och tabeller,
 • Linhart: Formelsamling i matematisk statistik,
 • ELFYMA/TEFYMA,
 • Råde & Westergren: BETA Mathematics Handbook,
 • Nordling & Österman: Physics Handbook,
 • Räknedosor av alla slag,
 • En tysk 10-marks-sedel.
5.2 Labkursen (LAB1)

Labkursen baseras på lab-PM Tidsdiskreta stokastiska signaler, som kommer att göras tillgängligt här senast måndag 12/2. Labkursen examinerar målen

 • med adekvat terminologi, väl strukturerat och logiskt sammanhängande, kunna redogöra för samband mellan olika begrepp i kursen.
 • kunna estimera autokorrelationsfunktion och spektraltäthet för en stokastisk process baserat på en realisering av densamma, samt klart och logiskt kunna redogöra för dessa estimeringar och slutsatser som kan dras ur dem.

Labkursen består av följande tre uppgifter:

 • Studie 1: Modellering av signaler
 • Studie 2: Icke-LTI-system
 • Studie 3: Speciella operationer

Uppgifterna löses i grupper om två studenter, antingen på egen hand eller på de labpass som finns schemalagda. Vi rekommenderar det senare. Varje grupp får anmäla sig till ett fyra-timmarspass och till ett två-timmars-pass.

Godkänd blir man sedan baserad på en rapport som lämnas till examinator <Unknown username: mikael>, antingen personligen till honom, eller per epost till mikael@isy.liu.se. Laborationsrapport skall vara inlämnad senast sista dagen i läsperiod VT1 för att labpoängen skall kunna inrapporteras i samband med tentarapporteringen. I annat fall rapporteras i kommande tentaperioder.

För närmare instruktioner, se lab-PM.

6. Föreläsningar

Nedanstående tidplan ska främst tolkas som en indikation på ungefär när respektive kursmoment behandlas.

Fö. nr. Innehåll Avsnitt i kompendium Avsnitt i rekonstruktions-material
1 Inledning. Stokastiska variabler och signaler. 1-2
2 Stokastiska signaler. 3, 5
3 Linjär filtrering. Vitt brus. 4, 6
4 Icke linjära element och system. 12
5 Kvantisering. 9 1, 2.1
6 Estimering. 10 + rekonstr.-mtrl 2.2-2.4
7 Omvandlingar mellan kontinuerliga och diskreta signaler - sampling och modulering. 7.1-7.3, 7.5, 7.6
+ rekonstr.-mtrl
3.1
8 Omvandlingar mellan kontinuerliga och diskreta signaler - rekonstruktion. Sammanfattning. 7.4, 7.7
+ rekonstr.-mtrl
3.2-3.3, 4

Jag vill rekommendera att du inför varje föreläsning åtminstone översiktligt läser igenom aktuellt avsnitt i kursmaterielet. I annat fall är risken stor att föreläsningarna inte ger önskat utbyte!

7. Lektioner

Förslag på uppgifter, hämtade från exempelsamlingen, som är lämpliga att lösa på övningarna i signalteori, uppgifter inom parentes rekommenderas som hemuppgifter. Alla uppgifter i exempelsamlingen passar in i kursen, denna lista kan ses som ett lämpligt urval.

Lektion Innehåll Exempel
1 Stok. variabler 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3 b,c, 2.4 a,b, (1.5)
2 Stok. signaler 2.2, 2.3 a, 2.4 c, 2.10, 2.11, 2.12, 4.1, 4.2 (2.5, 2.8, 2.9, 2.14, 2.15)
3 Linjär filtrering, (tidskont.) 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3.15, 3.18, (3.2, 3.8, 3.12, 3.14, 3.17, 3.23, 3.25)
4 Linjär filtrering, (tidsdiskret) 5.3, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.13 (5.1, 5.4, 5.7, 5.11, 5.15)
5 Icke linjär filtr. 7.2, 7.3, 7.7, 7.10, 7.12 (7.4)
6 Icke linjär filtr. 7.6, 7.9, 7.16, 7.17 (7.13, 7.18)
7 Omvandlingar (sampling och modulering) 6.1, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.11, 6.15 (6.2, 6.4, 6.10)
8 Estimering. Omvandlingar (rekonstruktion) 8.7, 6.9, 6.16, 6.18, 6.20 (8.6, 6.5, 6.12, 6.13, 6.21)

Frågor inför de olika lektionerna får gärna skickas till lektionsassistenten Andreas Fältskog (andfa970) via epost, senast dagen innan respektive lektion. På så vis kan du underlätta hans planering av lektionen och du kan därigenom få bättre utbyte av lektionen.


Page responsible: Mikael Olofsson
Last updated: 2016 02 23   19:13